Garantie en retourneren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen.

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 

verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover 

dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

 Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking 

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de

  kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Producten dienen altijd voldoende gefrankeerd te worden verzonden naar onderstaand adres.

Wilnic camerabewaking en verlichting

Markettenweg 4-A

3314JE Dordrecht

Nederland

1) Wilnic camerabewaking en verlichting staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2)Wilnic camerabewaking en verlichting hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.(standaard is minimaal 1 jaar)

3) Op verbruiksproducten (batterijen etc..) geeft Wilnic camerabewaking en verlichting geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Wilnic camerabewaking en verlichting zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota

U kunt een defect product voldoende gefrankeerd retour sturen naar onderstaand postadres.

Geeft u dan ook duidelijk aan wat de klacht of het defect is aan het product.

Wij behandelen uw retourzending dan zo spoedig mogelijk

Wilnic camerabewaking en verlichting

Markettenweg 4-A

3314JE Dordrecht

Tel 078-6309045 / 06-45770626

info@wilnic.nl

www.wilnic.nl