Algemene voorwaarden

wij dienen onderscheid te maken in het voeren van onze algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop aan consumenten en bedrijven.

Kies hieronder a.u.b. de voorwaarden die op u van toepassing zijn;

Algemene voorwaarden bedrijven

Artikel 1: Algemeen
1) In deze voorwaarden wordt Wilnic camerabewaking en verlichting gevestigd te Dordrecht aangeduid als Wilnic camerabewaking en verlichting.
2) Op alle aanbiedingen van Wilnic camerabewaking en verlichting zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van Wilnic camerabewaking en verlichting (www.Wilnic.nl). Op verzoek zendt Wilnic camerabewaking en verlichting u een schriftelijk exemplaar.
3) Naast deze algemene voorwaarden kan Wilnic camerabewaking en verlichting aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4) De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Wilnic camerabewaking en verlichting.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1) De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Wilnic camerabewaking en verlichting op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke orderbevestiging.
2) Wilnic camerabewaking en verlichting heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Offertes
1) De prijsvermeldingen van Wilnic camerabewaking en verlichting zijn geen offerte.
2) Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders door ons is aangegeven.
3) Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen
1) Alle op de website van Wilnic camerabewaking en verlichting vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
2) Wilnic camerabewaking en verlichting behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen
1) Alle prijzen van Wilnic camerabewaking en verlichting zijn inclusief BTW.
2) Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van Wilnic camerabewaking en verlichting onder voorbehoud van type op drukfouten. Wilnic camerabewaking en verlichting heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3) De producten van Wilnic camerabewaking en verlichting worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van Wilnic camerabewaking en verlichting worden verricht tegen de prijs die Wilnic camerabewaking en verlichting na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6: Afbeeldingen
1) Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling
1) Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
2) Voor het geval dat Wilnic camerabewaking en verlichting een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3) Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Wilnic camerabewaking en verlichting verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4) Wilnic camerabewaking en verlichting is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Wilnic camerabewaking en verlichting hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen.
5) In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending
1) De producten reizen voor risico van Wilnic camerabewaking en verlichting. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2) De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan worden de producten door TPG Post opgeslagen.
3) Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Wilnic camerabewaking en verlichting.
4) In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door de TPG Post op te geven opslagplaats, heeft Wilnic camerabewaking en verlichting het recht u een factuur te sturen van de door Wilnic camerabewaking en verlichting gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-

Artikel 9: Levering
1) Bij betaling onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van de goederen binnen tien werkdagen na ontvangst van de opdracht. Bij vooruitbetaling gelden dezelfde termijnen als bij rembours echter geldt hier niet de opdrachtdatum als uitgangspunt, maar de ontvangstdatum van de betaling. Mocht de levertijd de tien dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2) De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3) Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Wilnic camerabewaking en verlichting.

Artikel 10: Garantie
1) Wilnic camerabewaking en verlichting staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2) Wilnic camerabewaking en verlichting hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.
3) Op verbruiksproducten (batterijen etc..) geeft Wilnic camerabewaking en verlichting geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Wilnic camerabewaking en verlichting zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1) De eigendom van geleverde producten door Wilnic camerabewaking en verlichting wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk
1) De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die
op de door Wilnic camerabewaking en verlichting afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking
1) Wilnic camerabewaking en verlichting aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.
2) Wilnic camerabewaking en verlichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht
1) Indien Wilnic camerabewaking en verlichting door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2) Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3) In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.
4) Wilnic camerabewaking en verlichting zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding
1) Indien de koper zijn verplichtingen jegens Wilnic camerabewaking en verlichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering,
die Wilnic camerabewaking en verlichting te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2) In gevallen onder 1 genoemd, heeft Wilnic camerabewaking en verlichting het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3) Wilnic camerabewaking en verlichting is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4) In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten allen tijde eerst Wilnic camerabewaking en verlichting schriftelijk verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5) De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6) In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Wilnic camerabewaking en verlichting verrichte prestaties en heeft Wilnic camerabewaking en verlichting onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 16: Arbitrage
Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Wilnic camerabewaking en verlichting zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 17 Retouren
Wilnic camerabewaking en verlichting biedt u de service om binnen 14 dagen na ontvangst van onze artikelen, deze aan ons te retourneren.
U ontvangt dan van ons een creditering voor 100% van de aanschafwaarde van het artikel plus de gemaakte verzendkosten.
Indien het artikel of de verpakking beschadigd is of incompleet, is Wilnic camerabewaking en verlichting vrij een bedrag hiervoor in rekening te brengen afhankelijk van de grootte van de schade.

Bovengenoemde regeling passen wij toe gezien wij het geretourneerde artikel niet meer als nieuw artikel kunnen en willen verkopen.

Retourzendingen, voldoende gefrankeerd, kunnen gestuurd worden naar:

Wilnic camerabewaking en verlichting
Markettenweg 4-A
3314JE Dordrecht

Algemene voorwaarden consumenten

Algemene Voorwaarden - neutrale versie

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12-Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of dienste

verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer

worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3 Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,

ambachts- of beroepsactiviteit;

4.Dag:kalenderdag;

5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud

gedurende een bepaalde periode;

7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail -dat de consument of ondernemer in

staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of

gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde

reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op

afstand;

9.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand

aan consumenten aanbiedt;

10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het

kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot

en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor

herroeping;

12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,

zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DN Sprangers  Wilnic camerabewaking en verlichting

Markettenweg 4-A

3314JE Dordrecht

Telefoonnummer:078-6309045 / 06-45770626 maandag t/m vrijdag 10:00 uur t/m 17:00 uur

E-mailadres: info@wilnic.nl

KvK-nummer:62756370

Btw-identificatienummer: NL.230.165.837.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-  de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze

beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de

consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de

consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier

kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische

weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van

toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het

aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van

de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod

binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan

de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de

consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs

elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door

de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.